Horniny

Hornina je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami. Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem). Někdy bývají tyto minerály morfologicky přeměněné tlakem a teplotou (například vulkancké sklo, neboli obsidián).

Kus pevné horniny, surový i opracovaný, se obvykle nazývá kámen, kusová hornina jako materiál se nazývá kámen, kamení či kamenivo, výchoz nebo podloží z kompaktní horniny se nazývá skála, sypké a tekuté horniny mívají specifické názvy. Věda zabývající se horninami se nazývá petrologie.

 • Sopečné - horniny tvořené sopečnou aktivitou. (př. čedič, obsidián, porfyr, porfyrit, žula)
  • Kyselá láva - obsahuje velké množství SiO2, proto má vysokou vizkozitu. Tento typ lávy se nevyskytuje u explozivních erupcí, ale může tvořit popelová mračna stejně jako zásaditá. Během jejího tuhnutí vzniká žula neboli granit. Když utuhne, nejčastěji se vyskytuje v podobě porfyru nebo porfyritu, což jsou horniny obsahující křemen, živec a biotit.
  • Zásaditá láva - obsahuje málo SiO2, a tudíž se může projevovat explozivně. Během tuhnutí mohou tvořit tzv. vlasy pele, lávové provazy a vzniká čedičová hornina. Ve ztuhlém masívu této lávy se mohou tvořit čedičové sloupky, zeolity a acháty.

 • Metamorfické - metamorfóza, neboli přeměna hornin, je děj působení teploty, tlaku a chemicky aktivních kapalin na horninu.
  • Izochemické metamorfózy - nenastává přínos materiálu zvnějšku, neboli metamorfit má v podstatě stejné chemické složení jako hornina výchozí
  • Alochemické metamorfózy - uplatňuje se metasomatický nebo jiný přínos látek (např. Si, Al, Na, K) a celkové složení výsledné horniny se mění (migmatit). Metamorfity sedimentárního původu se často označují předponou para- (např. pararuly), přeměněné magmatity předponou orto- (např. ortorula).

 • Sedimentární - vznikají rozrušením starších hornin, transportem horninového materiálu i vyloučených látek (v podobě roztoků) a usazením. Některé sedimenty jsou od prvopočátku pevné, jiné jsou sypké a teprve v průběhu diageneze nastává jejich zpevnění.
  • Úlomkovité: jíl (jílovec), písek (pískovec), štěrk (slepenec)
  • Organogenní: některé vápence, uhlí
  • Chemogenní: evapority, některé vápence a dolomity, železné a manganové rudy

Sopečné horniny

Metamorfické horniny

Sedimentární horniny